ඇනීටා LED රේඛීය ශ්‍රේණිය

  • Anita LED Linear Series

    ඇනීටා LED රේඛීය ශ්‍රේණිය

    ඇනීටා යනු සන්ඩොප්ට් හි රේඛීය ආලෝකකරණ පවුල්වල නව ක්ෂුද්‍ර සුපිරි තුනී මාලාවකි.

    එහි අඳුරු හා අලංකාර මෝස්තරය වක්‍ර / සෘජු ආලෝකය සපයන අතර කාර්යාලයට වඩාත් සුදුසු වන අතර කලාත්මක අවකාශයක් නිර්මාණය කරයි