සර්ව පාක්ෂික LED රේඛීය ශ්‍රේණි

  • All in one

    සියල්ල එකින් එක

    සමස්තයක් ලෙස තොග සහ ව්‍යාපෘති යන දෙකම අර්ථ දක්වා ඇත.

    පේටන්ට් බලපත්ර සහිත බකල්-ස්ටයිප් කැක්කුම සහ ක්ෂණික සම්බන්ධතා සම්බන්ධක සවිකිරීම් මෙවලම් රහිතව සම්බන්ධ කිරීමට ස්ථාපකයට ඉඩ දෙයි